Regulamin

Zobacz regulamin serwisu w PDF

&1


1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.gastro-ekspert.pl, zwanym dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.
2. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
3. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie.
4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
5. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem . Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu . W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
6. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu .
7. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

 

&2 DEFINICJE

 

1. Usługodawca – Gastro-Projekt Barbara Koziorowska-Abramczyk z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagielskiej 59M , 02-886 Warszawa, NIP: 521-112-02-06, adres e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2. Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.
3. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.

 

&3 ZAKRES USŁUG

 

1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
1.1. możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego i płatnego;
1.2.przesyłanie newsletterów do Usługobiorców;
1.3.możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu.
2.Usługodawca określa na odpowiednich stronach Serwisu rodzaje Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług odpłatnych.
3.Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.

 

&4 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
1.1.urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
1.2.przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
2.Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

 

&5 ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

 

1. Zawarcie umowy świadczenia bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie, wysłanie do Usługodawcy pytania związanego z określoną tematyką Serwisu, wysłanie przez Usługobiorcę do Usługodawcy komentarza do określonego materiału . Zawarcie niektórych umów świadczenia bezpłatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
2. Zawarcie umów świadczenia płatnych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.
3. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymagających zarejestrowania w Serwisie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Serwisu. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Usługobiorca może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu korzystając z konta w Serwisie.
4. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności dokonywania rejestracji w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje tych Usług.

 

&6 PŁATNOŚCI

 

1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie.
3. Płatności za pośrednictwem systemu mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez przelewy24.pl przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
4. Usługodawca w Serwisie udostępnia Usługobiorcom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu przelewy24.pl Usługobiorca, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Serwisie i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu przelewy24.pl, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową banku, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową serwisu przelewy24.pl
5. W celu dokonania płatności Usługobiorca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system Dotpay, płatność może nie zostać zrealizowana.

 

&7 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Co do zasady Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług bezpłatnych łącznie wyniosły nie więcej niż 120 godzin w miesiącu, zaś w świadczeniu Usług płatnych nie więcej niż 10% czasu, za jaki opłacona została dana Usługa.
3. Korzystając z Serwisu Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać zasad etykiety.
4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
5.Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
5. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
6. Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane przez Usługobiorców pytania związane z określoną tematyką. Nie dotyczy to Usługi płatnej, która została opłacona.
7. Usługobiorca Usług wymagających zarejestrowania dokonując rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

&8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Wpisy zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.
3. Usługodawca zastrzega, że Usługi świadczone na podstawie Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
-za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;
-za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
-za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;
-za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.gastro-ekspert.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

 

&9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
-nazwisko i imiona Usługobiorcy,
-numer NIP,
-adres zamieszkania lub pobytu,
-adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
-adres poczty elektronicznej
Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
-oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
-oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
-informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
-informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
5. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
6. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
7. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

 

&10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Reklamacje usług, o których mowa w Regulaminie, Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 .
2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:
-w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail . Adres e-mail Usługobiorcy, podany Usługodawcy.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.
4.W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Serwis o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

5.Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
6. Korespondencję związaną z korzystaniem z Serwisu oraz odpowiedź na reklamacje, Serwis kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez użytkownika Serwisu.

 

&11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.
2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3.Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
4.Niniejsze Zasady korzystania z Serwisu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej www.gastro-ekspert.pl
niniejszego Regulaminu.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie i są wiążące dla użytkowników Serwisu z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.gastro-ekspert.pl
6.Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.

 

Aplikacja Gastro-Ekspert pomogła mi w oszacowaniu skali inwestycji związanej z planowanym przeze mnie otwarciem kawiarni. 

 

Uzyskane dane okazały się bardzo precyzyjne i realnie odzwierciedliły potrzebne nakłady do uruchomienia mojego lokalu gastronomicznego.

 

Marta Sosnowska

Gastro-Ekspert jest dostępny w modelu płatności SMS Premium

Dostęp jednorazowy:
Poprzez płatność SMS w kwocie 14zł + VAT

 

Bądź na bieżąco. Subskrybuj nasz newsletter i otrzymuj najnowsze informacje o aktualizacjach, nowych funkcjonalnościach oraz promocjach.
projekt i wykonanie: synermedia.pl